אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
דוח חודשי
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

 

9 באפריל, 2014

 

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל – הוראת שעה

 

לאחרונה נכנסה לתוקפה הוראה שנועדה לאפשר לחוסכים במדינת ישראל, אשר יתרת חשבונם/חשבונותיהם בקופת גמל ליום 31/12/2012 נמוכה מ-7,000 ₪ למשוך את הכספים שצברו ללא תשלום מס וזאת החל מיום 24.04.2014.
יודגש כי חוסך אשר יחליט להותיר את כספיו בקופת הגמל ימשיך ליהנות מתשואת הקופה.
כמו כן, תקנות הוראות השעה מוסיפות זכות (מוגבלת בזמן ובתנאים) למשוך כספים מחשבון גמל בעל יתרה קטנה ללא חיוב במס, אך אינן פוגעות בזכויות משיכה ללא מס שהיו קיימות קודם לכן במקרים מתאימים לגבי הפקדות ישנות שהפכו לנזילות בתקופה בה לא היה חיוב במס.

 

מי זכאי למשוך כספים בהתאם להוראת השעה?

עמית שכיר או עצמאי אשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

1. יתרת כל החשבונות (כולל מרכיב הפיצויים) ביום 31.12.2012 בקופת גמל לתגמולים נמוכה
מ-7,000 ₪

2. לא הופקדו כספים בקופה לאחר 01.01.2012

3. לא בוצעה העברה של כספים אל או מהקופה מאז 01.01.2013

 

אילו כספים ניתן למשוך?
היה וחוסך מקיים את התנאים כאמור למשיכה יהיה זכאי למשוך את כספי התגמולים – חלק עובד וחלק מעביד.

היה ובסכום הזכאות למשיכה, שאינו עולה על 7,000 ₪, צבר העמית כספיי פיצויים והסתיימו יחסי עובד-מעביד יהיה רשאי למשוך כספים אלו בכפוף לאישור שחרור כספים ממעסיק.

 

ההוראה חלה על חשבונות במעמד שכיר ובמעמד עצמאי.

מהן האפשרויות העומדות בפני חוסך שיש לו חשבונות בקופת גמל עם יתרה כוללת עד 7,000 ₪ לאחר כניסת ההוראה לתוקף?

למשוך את הכסף בהליך מהיר ובפטור ממס.
המשיכה תבוצע בתוך 10 ימי עסקים (היה ויום התשלום צפוי להיות באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש ידחה התשלום ליום העסקים הרביעי).

 

כיצד ניתן לבצע משיכה?

על מנת לבצע משיכה מחשבון העומד בתנאי הוראת השעה יש להעביר לקופה את כל הטפסים הבאים:

1. "טופס משיכת כספים" 

2.  צילום ת"ז

3. צילום המחאה או לחלופין אישור ניהול חשבון.

 

את הטופס ניתן למצוא תחת לשונית "הורדת טפסים" שבאתר האינטרנט  או במשרדי הקופה.

במידה וברצונך למשוך כספי פיצויים יש להעביר בנוסף אישור שחרור כספים ממעסיק.

את הטופס ניתן לשלוח באחת הדרכים הבאות:

1. באמצעות פקס מספר 03-9356992

2. באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו gemeliai@iai.co.il

3. באמצעות דואר ישראל לכתובת נמל תעופה בן גוריון מיקוד 7010000

 

לא יתקבלו הוראות לביצוע משיכה על פי הוראת השעה לאחר התאריך 31.03.2015.

 

נציגינו ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה נוספת בנושא.

 לחץ כאן לקישור לשאלות ותשובות נוספות בנושא

 לחץ כאן לקישור להוראת השעה 

 

                                         

  

                                                                            

                        

 

 

 

 

 

 

  חדשות הקופה

 

מונחים חשובים

ניתן לעיין בהגדרות הגמל וההשתלמות בקטגוריית שאלות ותשובות באתר


הזמנה לאסיפה הכללית לשנת 2014 


החלטות הועדה

 איגרת לעמית בנושא הוראות חוק חדשות לגבי כספים שנחסכים בקופת גמל 


לצפייה בחשבונך האישי - פנה לאתר גמל אינפו בכתובת  https://kuptag-iai.co.il/


דמי ניהול בקופה

הקופה גובה דמי ניהול מחשבונות העמיתים ע"פ הוצאותיה בפועל
ולפיכך דמי הניהול שלה הם מהנמוכים בענף הגמל וההשתלמות.

 


מבט מהיר לשווקים

לאתר גלובס לחץ !


 

חלון המבזקים באתר האינטרנט

לקבלת מבזקים שוטפים לתיבת הדואר האלקטרוני לחץ !

 


 

עמיתים יקרים,

 

אנא וודאו כי הקופה מעודכנת בכל שינוי בפרטיכם האישיים.


  טבלת תשואות
חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2014 0.53%- 0.53%-
02/2014 1.97% 1.43%
03/2014 1.22% 2.67%
04/2014 0.07% 2.74%
05/2014 0.89% 3.66%
06/2014 0.21%- 3.44%
07/2014 0.85%- 2.57%