אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
דוח חודשי
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

 

 

17/07/2013

עמית/חבר יקר,        

הנדון: שינוי תקנון האגודה

 

עדכון אחרון לתקנונה של האגודה השיתופית של עובדי התעשייה האווירית לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "האגודה") נקבע בשנת 2010. לצורך התאמתו לחקיקה העדכנית בנושאי שיפוי נושאי משרה וביטוח בנוגע לקופות גמל ולהוראות ולנהלים שנקבעו ושנקבעים מעת לעת על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, היה צורך לבצע תיקונים ותוספות לתקנון.

 

תיקונים ותוספות אלה אושרו פה אחד באסיפה הכללית של האגודה בתאריך 07 באפריל 2013. הנוסח המתוקן של התקנון, כפי שאושר באסיפה, קיבל את אישורו של משרד האוצר ואת אישורו הסופי של רשם האגודות השיתופיות בימים אלה.

 

בתקנון התוכנית שמפעילה האגודה שכותרתו: "תקנון קופה" לא חל כל שינוי.

 

התקנון החדש מופיע באתר האינטרנט של האגודה (בלשונית "אודות הקופה") בצירוף פירוט השינויים שחלו בו לעומת התקנון הישן. כמו כן ניתן למצוא באתר האינטרנט של האגודה את תקנון התוכנית ("תקנון קופה").

 

 

 

                                                           

                                                  בכבוד רב,

 

                    צבי אקרמן                                       דוד קייזרמן

               יו"ר הדירקטוריון                              מנכ"ל האגודה

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

                                                                            

                        

 

 

 

 

 

 

  חדשות הקופה

 

מונחים חשובים

ניתן לעיין בהגדרות הגמל וההשתלמות בקטגוריית שאלות ותשובות באתר


הזמנה לאספה כללית לשנת 2013


קיום אספה כללית באגודה


 החלטות הועדה


 איגרת לעמית בנושא הוראות חוק חדשות לגבי כספים שנחסכים בקופת גמל 


לצפייה בחשבונך האישי - פנה לאתר גמל אינפו בכתובת  https://kuptag-iai.co.il/


דמי ניהול בקופה

הקופה גובה דמי ניהול מחשבונות העמיתים ע"פ הוצאותיה בפועל
ולפיכך דמי הניהול שלה הם מהנמוכים בענף הגמל וההשתלמות.

 


מבט מהיר לשווקים

לאתר גלובס לחץ !


 

חלון המבזקים באתר האינטרנט

לקבלת מבזקים שוטפים לתיבת הדואר האלקטרוני לחץ !

 


 

עמיתים יקרים,

 

אנא וודאו כי הקופה מעודכנת בכל שינוי בפרטיכם האישיים.


  טבלת תשואות
חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2014 0.53%- 0.53%-
02/2014 1.97% 1.43%