אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
דוח חודשי
דוח חודשי החל מ-2016
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל

 במהלך השנה האחרונה נכנסו לתוקף שתי הנחיות למשיכת כספים מקופת הגמל בסכומים נמוכים:

 1.       משיכת כספים מחשבונות קטנים – עמיתים אשר יתרת חשבונם/חשבונותיהם בקופת גמל ליום 31/12/2012 נמוכה מ-7,000 ₪ זכאים למשוך את הכספים שצברו ללא תשלום מס.
יש לשים לב כי לא יתקבלו הוראות לביצוע משיכה על פי הוראת השעה לאחר התאריך 06.06.15 (הארכת
תוקף הוראת השעה שתוקפה היה עד ליום 31.03.15).
פרטים על זכאות למשיכה ואופן הגשת הבקשה ניתן למצוא בלשונית "מידע לעמיתים" שבאתר האינטרנט.

2.       משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה – כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים נדרשים הזכאים לכספים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך כספים מהחשבון.
הוראה זו מסדירה משיכת כספים בסכום של עד 5,000 ₪ מחשבונות של עמית שנפטר ללא צורך בצו ירושה או צו קיום צואה וזאת לאחר עמידה בכל התנאים הנדרשים.
פרטים על זכאות למשיכה ואופן הגשת הבקשה ניתן למצוא בלשונית "מידע לעמיתים" שבאתר האינטרנט.

 

 

 

  

                                                                            

                        

 

 

 

 

 

 

  חדשות הקופה

 

מונחים חשובים

ניתן לעיין בהגדרות הגמל וההשתלמות בקטגוריית שאלות ותשובות באתר


החלטות הועדה

 איגרת לעמית בנושא הוראות חוק חדשות לגבי כספים שנחסכים בקופת גמל 


לצפייה בחשבונך האישי - פנה לאתר גמל אינפו בכתובת  https://kuptag-iai.co.il/


דמי ניהול בקופה

הקופה גובה דמי ניהול מחשבונות העמיתים ע"פ הוצאותיה בפועל
ולפיכך דמי הניהול שלה הם מהנמוכים בענף הגמל וההשתלמות.

 


מבט מהיר לשווקים

לאתר גלובס לחץ !


 

חלון המבזקים באתר האינטרנט

לקבלת מבזקים שוטפים לתיבת הדואר האלקטרוני לחץ !

 


 

עמיתים יקרים,

 

אנא וודאו כי הקופה מעודכנת בכל שינוי בפרטיכם האישיים.


בעקבות כך שהתפנה מקום בדירקטוריון האגודה לדירקטור חיצוני נוסף תכונס אסיפה כללית לבחירת דירקטור חיצוני חדש ביום ראשון 07 בפברואר 2016