אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות שנים קודמות
פירוט מרכיבי תשואה
הכרעות עקרוניות
דוח חודשי
דוח חודשי החל מ-2016
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

מסלול לבני 50 ומטה מספר 9893

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינואר-18

2.91%

2.91%

פברואר-18

2.59%-

0.24%

מרץ-18

-2.62%

-2.38%

אפריל-18

1.53%

-0.89%

מאי-18

1.15%

0.26%

 

מסלול לבני 50-60 מספר 9892

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינואר -18

1.38%

1.38%

פברואר-18

1.17%-

0.20%

מרץ-18

-0.74%

-0.54%

אפריל-18

0.71%

0.16%

מאי-18

0.27%

0.43%

 

מסלול לבני 60 ומעלה מספר 9625

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינואר -18

0.24%

0.24%

פברואר-18

0.46%-

0.22%-

מרץ-18

-0.13%

-0.10%

אפריל-18

-0.04%

-0.14%

מאי-18

0.35%

0.21%

 

 

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד) , כאשר חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן ,הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול .

 

בשנת 2017 הגיעו דמי הניהול של הקופה לשיעור של 0.321%

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון