אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות שנים קודמות
פירוט מרכיבי תשואה
הכרעות עקרוניות
דוח חודשי
דוח חודשי החל מ-2016
הרכב נכסים
אסיפות כלליות
דוחות כספיים
דוח שנתי/רבעוני
הורדת טפסים
סקירה כלכלית
שאלות ותשובות
מידע לעמיתים
  

 

 

מסלול לבני 50 ומטה מספר 9893

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-17

0.25%

0.25%

פבו-17

1.76%

2.01%

מר-17

0.04%

2.05%

אפר-17

1.17%

3.25%

מא- 17

1.71%

5.01%

יונ-17

0.65%-

4.33%

 

מסלול לבני 50-60 מספר 9892

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-17

0.05%

0.05%

פבו-17

0.66%

0.71%

מר-17

0.25%

0.96%

אפר-17

1.02%

1.99%

מא-17

1.24%

3.25%

יונ-17

0.28%-

2.95%

 

מסלול לבני 60 ומעלה מספר 9625

חודש

ברוטו חודשי

ברוטו מצטבר

ינו-17

0.07%

0.07%

פבו-17

0.08%

0.15%

מר-17

0.27%

0.42%

אפר-17

0.53%

0.95%

מא-17

0.52%

1.48%

יונ-17

0.29%-

1.18%

 

 

התשואות המוצגות באתר הינן תשואות נומינליות ברוטו (ללא ניכוי דמי ניהול ומדד) , כאשר חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישים של עמיתי הקרן ,הינה תשואה נומינלית נטו , קרי בניכוי דמי הניהול .

בשנת 2016 הגיעו דמי הניהול של הקופה לשיעור של 0.30%

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון